Всі категорії

серп.
09

ПРЕАМБУЛА

Верховна Рада України від імені Українського народу - громадян України всіх національностей, виражаючи суверенну волю народу, спираючись на багатовікову історію українського державотворення і на основі здійсненого українською нацією, усім Українським корінним народам права на самовизначення, дбаючи про забезпечення прав...
Продовжити читання
  91 переглядів
91 переглядів
серп.
09

Стаття 1-0.

Конституція є основний державний закон, який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян. Інші закони держави зобов’язані спиратися тільки на конституцію...
Продовжити читання
  340 переглядів
340 переглядів
серп.
09

Стаття 1.

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.                                                       ...
Продовжити читання
  413 переглядів
413 переглядів
січ.
05

Стаття 2.

Суверенітет України поширюється на всю її територію.

Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Продовжити читання
  207 переглядів
207 переглядів
січ.
05

Стаття 3.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Продовжити читання
  198 переглядів
198 переглядів
січ.
05

Стаття 3-1.

В Україні, корінними народами є українці, кримські татари, караїми та кримчаки, котрі походять з території Криму і також Греки Приазов'я. Решта етносів в Україні є національними меншинами України, тобто є діаспорою народів, котрі мають свої етнічні батьківщини чи національні утворення за межами України.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Продовжити читання
  190 переглядів
190 переглядів
січ.
05

Стаття 4.

В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Продовжити читання
  172 переглядів
172 переглядів
січ.
05

Стаття 5.

Україна є республікою.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Народ має право призначати на посаду чиновників і достроково звільняти з посади.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу. Коли топ-чиновники порушують права народу, повстання для народу і для кожної його частини є його священе право і невідкладний обов'язок.

Продовжити читання
  158 переглядів
158 переглядів
січ.
05

Стаття 6.

Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу, судову, виборчу, правового контролю. Незалежні одна від одної, гілки влади.

Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

                                                                                                                                                                                                                                         

Продовжити читання
  168 переглядів
168 переглядів
січ.
05

Стаття 7.

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Продовжити читання
  184 переглядів
184 переглядів
січ.
05

Стаття 8.

 В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Продовжити читання
  224 переглядів
224 переглядів
січ.
05

Стаття 9.

Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише після внесення відповідних змін до Конституції України.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

Продовжити читання
  519 переглядів
519 переглядів
січ.
05

Стаття 10.

Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Продовжити читання
  210 переглядів
210 переглядів
січ.
05

Стаття 11.

Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Продовжити читання
  214 переглядів
214 переглядів
січ.
05

Стаття 12.

Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Продовжити читання
  174 переглядів
174 переглядів
січ.
05

Стаття 13.

Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.

Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Продовжити читання
  178 переглядів
178 переглядів
січ.
05

Стаття 14.

Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

                                                                                                                                       

Продовжити читання
  182 переглядів
182 переглядів
січ.
05

Стаття 15.

Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова.
Цензура заборонена.

Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України.

                                                                                                                                                                                             

Продовжити читання
  183 переглядів
183 переглядів
січ.
05

Стаття 16.

Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов'язком держави.

                                                                                                   

Продовжити читання
  517 переглядів
517 переглядів
січ.
05

Стаття 17.

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.

Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.

Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.

Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.

Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.

Продовжити читання
  229 переглядів
229 переглядів
ukbeenkalvplru

Політика

Президент
Президент
Повідомлень: 23
Бізнес
Бізнес
Повідомлень: 3
Виборча система
Виборча система
Повідомлень: 16
Гілки Влади
Гілки Влади
Повідомлень: 11
Конституция
Конституция
Повідомлень: 4
Реформи
Реформи
Повідомлень: 9
Спілка виборців
Спілка виборців
Повідомлень: 7

Категорії цікавого

Наші проекти
Наші проекти
Повідомлень: 2
Літопис України
Літопис України
Повідомлень: 21
Спадщина
Спадщина
Повідомлень: 3
Досвід
Досвід
Повідомлень: 3
Душа
Душа
Повідомлень: 14
Театри
Театри
Повідомлень: 1
Галереї
Галереї
Повідомлень: 1
Виставки
Виставки
Повідомлень: 5
Середовище
Середовище
Повідомлень: 2
Відпочинок
Відпочинок
Повідомлень: 6
Готелі
Готелі
Повідомлень: 1
Ресторани
Ресторани
Повідомлень: 1
Розважальні центри
Розважальні центри
Повідомлень: 1
Досягнення
Досягнення
Повідомлень: 2
Мій дім
Мій дім
Повідомлень: 1
Україна 59.3%Україна
Сполучені Штати 22.3%Сполучені Штати
Польща 5.4%Польща
Чехія 2.7%Чехія
Німеччина 2.7%Німеччина
Франція 1.3%Франція
Росія 1%Росія
Австрія 0.6%Австрія
Denmark 0.6%Denmark
Бельгія 0.6%Бельгія

Сьогодні: 9
Вчора: 17
Цього тижня: 44
Минулого тижня: 76
Цього місяця: 26
Минулого місяця: 308
Всього: 224699

Про Нашу Країну

Цієї країни не існує на карті.
Вона існує тільки у віртуальній реальності, у Вашій уяві або просто на цьому сайті. Ми запрошуємо Вас у наш уявний світ, тут зібране все найкраще - емоції, враження, уподобання. Змініть себе і світ зміниться навколо Вас. Долучайтеся, розповідайте, зробіть світ краще.

 

Адміністрація

Адреса: м. Київ

вул. Лютеранська 3,

Телефон: +38050 386 57 99

Email: info@rubikon.in.ua

Real time web analytics, Heat map tracking
© RUBIKON. All Rights Reserved. Designed By DIGIONK

Пошук